Kajaanin Helluntaiseurakuntayhdistys ry

Yhdistyksen säännöt

1 §.

Yhdistyksen nimi on Kajaanin Helluntaiseurakuntayhdistys ry ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki.

2§.

Yhdistyksen tarkoituksena on rakentaa, omistaa ja ylläpitää rukoushuoneita Kajaanin kaupungissa Jumalanpalvelusta varten Sanan julistuksen ja käytännöllisen diakoniatyön muodossa Pyhän Raamatun perustuksella. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tehdä lähetys- ja kehitysyhteistyötä kotimaassa ja ulkomailla raamatullisella pohjalla toimivien lähetystyöntekijöiden, lähetysjärjestöjen ja seurakuntien kanssa yhteistyössä. Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, hengellisiä juhlia ym. samantapaisia tilaisuuksia ja on oikeutettu omistamaan kiinteätä omaisuutta ja vastaanottamaan vapaaehtoisia lahjoituksia ja testamentteja.

3§.

Yhdistyksen hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet, ja hallituksen on tällöin otettava huomioon, että jäseneksi pyrkivän raamatullinen tunnustus ja elämä todellakin vastaa yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistyksen hallitus valitsee yhdistyksenkokousta kuultuaan työntekijät toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

4§.

Jäsenten ei tarvitse suorittaa yhdistykselle mitään pakollista maksua.

5§.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan lisäksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran tapahtuu erovuoron määrääminen arvalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2) sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

6§.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

7§.

Hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä sekä, äänten sattuessa tasan, puheenjohtajan äänellä. Kaikista kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirja, joka kokouksessa valittavan kahden pöytäkirjantarkastajan on hyväksyttävä ja allekirjoitettava tai kokouksen itse tarkastettava.

8§.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja on ne tositteineen jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille, joiden on annettava vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta lyhyt kirjallinen tarkastuslausunto esitettäväksi yhdessä tilien kanssa yhdistyksen kokoukselle.

9§.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle kirjallisella ilmoituksella, joka on julkipantava yhdistyksen ilmoitustaululle rukoushuoneella vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta ja viikkoa ennen ylimääräistä kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

10§.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä, jolloin

1) luetaan hallituksen laatima vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä tilivuotena ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto kuluneen vuoden tilintarkastuksesta sekä päätetään tili­- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,

2) toimitetaan hallituksen jäsenten vaali sääntöjen 5 §:n mukaisesti erovuoroisten tilalle,

3) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan,

4) käsitellään ja päätetään muista kokouskutsussa lähemmin mainituista asioista.

11§.

Jos yhdistys purkautuu, niin on sen jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen aatetta lähinnä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous siitä päättää.

12§.

Kaikessa, josta näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä.